Upute suradnicima


 

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o migracijama, problematici vezanoj uz migracije i demografske promjene te radove o različitim aspektima etničnosti i identiteta u međunarodnom, nacionalnom i međunacionalnom kontekstu. Prilozi donose teorijska dostignuća te empirijske analize i studije u širokom rasponu disciplinarnih pristupa.. Časopis objavljuje i druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa: eseje, stručne radove, osvrte, recenzije, prikaze, bilješke o znan­stvenim skupovima itd.

Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po po­seb­noj odluci uredništva i na drugim jezicima.

Svi znanstveni radovi podliježu strogom recenzentskom postupku koji uključuje inicijalnu uredničku provjeru i dvije dvostruko slijepe recenzije anonimnih recenzenata.

Zaprimanje i objavljivanje radova se ne naplaćuje.

 

Uvjeti za predaju radova

Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa (Open Journal System) postavljenog na mrežnim stranicama časopisa: https://ojs.imin.hr/index.php/met/index. Na prvoj stranici valja navesti samo ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove u kojoj je autor zaposlen, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa te broj telefona.

Poželjno je da radovi budu opsega 28.800–57.600 znakova zajedno s raz­ma­cima, a recenzije knjiga i časopisa, te bilješke i izvještaji o znan­stvenim skupovima kao i drugim zanimljivostima vezanim uz tematiku časopisa 5400–9000 znakova.

Uz radove potrebno je priložiti bilješku o autoru (50–100 riječi) i sažetak (opsega od oko 250 riječi) na jeziku kojim je tekst pi­san i engleskom jeziku. Za tekstove koji nisu pisani na engleskom jeziku potrebno je priložiti i prošireni sažetak (opsega od oko 1500 riječi).Sa­žetak treba sadržavati opći prikaz teme, metodski pristup, glavne rezultate i zaključak. Iza sažetaka treba navesti ključne riječi (do sedam) na istim jezicima.

Grafičke priloge (tablice, slike, grafikone itd.) valja prirediti u crno-bijeloj tehnici i priložiti ih unutar teksta članka na mjestima gdje trebaju biti prikazani. Sve slike, grafikone i dijagrame valja dodatno (u adekvatnoj razlučivosti) priložiti u izvornom elektronskom formatu (.jpg, .gif, .xls, itd.). U slučaju preuzimanja priloga iz drugog izvora autori su sami dužni osigurati dopuštenje.

 

Etika objavljivanja

Časopis se zalaže za promicanje najviših etičkih postupaka objavljivanja i održavanja integriteta znanstvenog rada. Iako nije član Odbora za etiku objavljivanja − COPE-a, časopis se pridržava njihovog Etičkog postupnika čija načela potanko navode što se očekuje od ključnih sudionika u procesu objavljivanja: autora, recenzenata, urednika i izdavača. Jasne upute za sve sudionike također nalaze se u dokumentu Izjava o etici objavljivanja i postupcima zlouporabe.

Časopis objavljuje neobjavljene radove. Slanjem rada autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom i originalnom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost (osobito u vezi s plagiranjem, krivotvorenjem podataka, suvišnim publikacijama istovjetnog izvornog znanstvenog rezultata, zlouporabom autorstva i dr.). Autori jamče da rad nije objavljen u nekoj drugoj publikaciji i da nije istodobno poslan na procjenu u druge časopise.

 

Citiranje i navođenje literature

Reference u tekstu treba navesti ovako: (Katunarić, 1986), odnosno (Berger i Luckmann, 1966: 91; usp. Мыльников, 1996: 113–118) itd. Oznake »ibid.«, »op. cit.« i sl. u pravilu se ne koriste. Sve reference navode se latiničnim pismom.

Literatura se abecednim redom na kraju teksta navodi ovako:

 

Knjiga

Delanty, G. and O'Mahony, P. (2002). Nationalism and Social Theory: Modernity and the Recalcitrance of the Nation. London − Thousand Oaks − New Delhi: SAGE Publications.

         

Prilog u zborniku

Damon, W. (1982). Zur Entwicklung der sozialen Kognition des Kindes, u: W. Edel­stein i M. Keller (ur.). Perspektivität und Interpretation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 110–145.

 

Članak u časopisu

Podgorelec, S. i Bara, M. (2014). Žensko iskustvo migracija i starenja – pogled s otokâ, Migracijske i etničke teme, 30 (3): 379–404, doi: https://doi.org/10.11567/met.30.3.5.

 

Mrežni izvor

Cassarino, J.-P. (2009). EU Mobility Partnerships: Expression of a New Compromise, u: Migration Policy Institute – Migration Information Source, September 2009, http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=741 (28. 11. 2010.).

 

Korporativni izvor

UNESCO (2006). UNESCO Guidelines on Intercultural Education. Paris.

 

Navodi li se više radova jednog autora koji su objavljeni iste godine, prvi se ozna­ča­va – (1991a), drugi – (1991b) itd.

 

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektronskom formatu. Članci objavljeni u časopisu se, uz pravilno citiranje, smiju besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe (sukladno licenci CC-BY-NC).